Blair Northcott Partner Saint John +1 506 634 2851